تهران

ساختمان موسسه

امور اداری
مدیر عامل
مسئول دفتر مدیر عامل
کارشناس امور اداری

امور مالی
مدیر مالی
حسابدار
حسابدار

اداره ریکاوری
سرپرست ریکاوری
کارشناس ریکاوری
کارشناس ریکاوری

فناوری اطلاعات
مصطفی محمدی – کارشناس فناوری اطلاعات

برج شرکت سهامی بیمه ایران
راضیه عسگری
شیرین فرهادی گوگه