شماره تلفن های پرکاربرد

مسئول دفتر مدیر عامل101
کارشناس اداری – خانم صفری پور102
مدیر مالی – آقای زراعی103
حسابداری104
مدیر حقوقی105
اداره ریکاوری106
اداره اجرای ماده 50107
کارشناس آمار109
مدیر عامل110
کارشناس فناوری اطلاعات – آقای محمدی111
کارشناس ریکاوری112
کارشناس ریکاوری113
کارشناس ریکاوری – آقای نیازپور114
کارشناس ریکاوری115
کارشناس ریکاوری116
کارشناس ریکاوری117
کارشناس ریکاوری118
بایگانی119
کارشناس اجرای ماده 50120
کارشناس اجرای ماده 50121
کارشناس اجرای ماده 50122
کارشناس اجرای ماده 50123
کارشناس اجرای ماده 50124
                  – ریکاوری8381 3399 021
– دیات0767 3394 021
کارشناس دیات – خانم مجیدی2443 8671 021
– دیات3710 3311 021
کارشناس دیات – خانم اتصالی2442 8671 021
                      – اجرا8398 3399 021
                       – ماده 504028 3391 021
شماره تلفن سانترال موسسه6565 3311 021
شماره فکس موسسه4602 3391 021
شماره موبایل موسسه3137 599 0902
  
  
  
خانم حقیقت – مدیریت حقوقی1679 8671 021
آقای تیر بندپی – مدیریت حقوقی1659 8671 021
خانم کمالی – مدیریت حقوقی1654 8671 021
خانم اشتهاردی – مدیریت حقوقی1657 8671 021
آقای مجیدی – مدیریت حقوقی1649 8671 021
آقای حسینی – مدیریت حقوقی1685 8671 021
آقای قلی زاده – مدیریت حقوقی2761 8671 021
آقای قلی زاده – مدیریت حقوقی9882 3391 021
آقای صانع پور – مدیریت حقوقی2760 8671 021
آقای صانع پور – مدیریت حقوقی6574 3311 021

دانلود نسخه مناسب پرینت
نام کاربری: download@hssmli.ir
کلمه عبور: download@hssmli.ir