قالب ها

کپی سربرگ موسسه

نمونه نامه به مدیر عامل موسسه

نمونه نامه به مدیر کل امور حقوقی و قراردادها شرکت سهامی بیمه ایران

نمونه برگه درخواست مرخصی استحقاقی

نمونه برگه درخواست مرخصی ساعتی

نمونه برگه درخواست ماموریت

نمونه نامه استعفا

فرم تسویه حساب

فرم درخواست اصلاح اطلاعات پرسنلی