اساسنامه موسسه

اداره ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری

ماده 1: نام و نوع موسسه:

ماده 2: موضوع:
مشاوره و انجام امور حقوقی از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.

ماده 3: نشانی موسسه:
تهران، خیابان سعدی شمالی، نرسیده به چهارراه استقلال، کوچه بیمه، پلاک 46 کدپستی 1146633341

ماده 4: سرمایه موسسه: 1,000,000,000 ریال سرمایه نقدی

ماده 5: مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6: تابعیت موسسه: تابعیت ایرانی است.

ماده 7: هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال  سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده 8: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده شکیل گردد.

ماده 9: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل یا شرکاء بوسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل 10روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 10: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:
الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
ج- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده
الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب- افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه
ج- ورود شریک یا شرکای جدید موسسه

ماده 13: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافق دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 6 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14: هیئت مدیره موسسه مرکب از 3 نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شود.

ماده 15: هیئت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل و از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید و همچنین مدیر عامل میتواند همزمان رئیس هیئت مدیر نیز باشد.

ماده 16: هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و میتواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصاً در موارد زیر:
امور اداره موسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها وادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت و سایر انواع حساب ها در بانکها، دریافت وجه از حسابهای موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل  و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش: اختیارات فوق جنبه  محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده 17: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده 18: دارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی را هیئت تعیین می کند.

ماده 19: هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 20: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده 21: تقسیم سود از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاک، مالیات، سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده 22: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریکی متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده 23: انحلال، موسسه مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکاء یا خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد و وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده 24: اختلافات حاصله بین شرکاء موسسه از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده 25: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26: این اساسنامه در 26 ماده تنظیم و  به امضاء کلیه موسسین به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد.